Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/ znajdziesz więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z etapów działań windykacyjnych?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez lata dobrych kontaktów partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty może być zwykłe niedopatrzenie czy krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Zainteresowanym polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która wyposażona jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]